Indien Vendingland bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel B1.1. Algemeen De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Vendingland vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel B1.2. Doeleinden van de verwerking Vendingland verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Gelet op de aard van de Diensten, zal Vendingland onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Vendingland worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient opdrachtgever dit vooraf aan Vendingland te melden en zullen partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Vendingland heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Vendingland neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Opdrachtgever vrijwaart Vendingland van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel B1.3. Verdeling verantwoordelijkheid
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Vendingland worden uitgevoerd binnen een (semi- ) geautomatiseerde omgeving. Vendingland is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Vendingland zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Vendingland niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Vendingland voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door opdrachtgever.

Artikel B1.4. Verplichtingen van partijen
Ten aanzien van de onder de overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Vendingland zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Vendingland vanuit diens rol. Vendingland zal opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Vendingland zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door Vendingland redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door opdrachtgever worden vergoed. De verplichtingen van Vendingland die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Vendingland, waaronder werknemers.

Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens
Vendingland verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Vendingland daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Vendingland zal opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel B1.6. Inschakelen van subverwerkers
Opdrachtgever geeft Vendingland toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Vendingland zal opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt. Indien Vendingland het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Vendingland de opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Vendingland. Indien opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt opdrachtgever geacht ermee in te stemmen. Indien opdrachtgever binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van Vendingland om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Vendingland, dan is Vendingland gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel B1.7. Beveiliging 

Vendingland zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Opdrachtgever beslist zelf welke persoonsgegevens door Vendingland verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Vendingland ter beschikking voor verwerking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Opdrachtgever vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

Artikel B1.8. Datalekken 

In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Vendingland zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Vendingland spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Vendingland meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

  • – wat de (vermeende) oorzaak is;
  • – wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • – wat de (voorgestelde) oplossing is; – contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • – wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
  • – wat de reeds genomen maatregelen zijn. 

Artikel B1.9. Verzoeken van betrokkenen 

Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Vendingland, zal Vendingland het verzoek doorsturen aan opdrachtgever. Vendingland mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Vendingland zal opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de opdrachtgever hulp nodig heeft van Vendingland voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Vendingland hiervoor kosten in rekening brengen. 

Artikel B1.10. Vertrouwelijkheid 

Op alle persoonsgegevens die Vendingland van opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Vendingland zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

  • – indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
  • – indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
  • – indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker. 

Artikel B1.11. Audit 

Opdrachtgever heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt. De audit vindt uitsluitend plaats nadat opdrachtgever de bij Vendingland aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Vendingland aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats. Vendingland zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk. Alle kosten van de audit, ook de door Vendingland gemaakte kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel B1.12. Einde van de Overeenkomst 

Na beëindiging van de Overeenkomst zal Vendingland de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.