Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Artikel 1: DEFINITIES
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle diensten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Wederpartij (zullen) worden geleverd;
Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Wederpartij (zullen) worden geleverd en/of in gebruik verstrekt, waaronder automaten;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Vendingland en de Wederpartij, waarbij iedere wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Partijen: Vendingland en de Wederpartij;
Schade: alle door de Wederpartij geleden directe vermogensschade, met uitzondering van gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade;
Vendingland: Vendingland, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Neede en kantoorhoudend te (7161AG) Neede op de parallelweg 28 en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08149415
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; en
Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Vendingland een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking aangaat dan wel aan wie Vendingland een aanbieding doet;
Werkdag: iedere dag niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in Nederland.

Artikel 2: ALGEMENE BEPALINGEN
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Vendingland en de Wederpartij. Door te willen contracteren met Vendingland, gaat de Wederpartij uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden en doet zij afstand, zonder enig voorbehoud, van haar eigen algemene voorwaarden.
In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.
Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden nietig, niet-rechtsgeldig of niet- uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overigens bepaalde in de Overeenkomst en de Voorwaarden onverlet en zullen Partijen een vervangende bepaling overeenkomen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.
De Wederpartij zal Vendingland schriftelijk informeren over iedere verandering van haar juridische situatie.

Artikel 3: AANBIEDINGEN
1.Alle door Vendingland bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor Vendingland slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Vendingland is bevestigd.

Artikel 4: OVEREENKOMST
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Vendingland het recht dit aanbod in ieder geval binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke bevestiging afwijken, zijn slechts geldig indien zij door Vendingland schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. elke Overeenkomst wordt door Vendingland aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Vendingland heeft het recht bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 5: PRIJZEN
Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Vendingland:
exclusief BTW, vrachtprijzen en andere heffingen en belastingen van overheidswege;
gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Vendingland;
gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; en
vermeld in Euro’s.
Vendingland heeft het recht jaarlijks, telkens op 1 januari, de tarieven te indexeren overeenkomstig de Consumentenprijsindex van het CBS. Daarnaast heeft Vendingland het recht om per kwartaal de tarieven van de ingrediënten aan te passen indien de marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Vendingland heeft het recht om, alvorens de werkzaamheden in verband met de Overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij zal worden verzonden.
Voor orders onder de minimale ordergrootte is een toeslag voor transportkosten van toepassing op deze leveringen. Het geldende tarief hiervoor is terug te vinden op de prijslijst van Vendingland.

Artikel 6: LEVERING EN LEVERTIJD
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op kosten van Vendingland en gebeurt de overdracht van het risico op het ogenblik van de levering bij de Wederpartij.
De door Vendingland opgegeven levertijden zijn geen dwingende termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Eventuele vertraging in transport, levering, installatie en/of aansluiting zal in geen geval de ontbinding van de Overeenkomst of de toekenning van een schadevergoeding en/of betaling van rente tot gevolg hebben.
Nadat de door Vendingland geleverde goederen op de plaats van bestemming zijn aangekomen, gaat het risico van verlies en/of beschadiging vanaf dat moment over op de opdrachtgever.

Artikel 7: BETALING
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling op de door Vendingland aangegeven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 (veertien) dagen na datum van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop de opdrachtgever in verzuim raakt. Indien na verloop van 4 weken sinds de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door Vendingland verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van 14 dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt het hiervorenverstaande bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2% verhoogd;
Bovendien komen na genoemd tijdstip alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag excl. btw.;
Indien de opdrachtgever in gebreke is terzake van de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Vendingland is Vendingland. bevoegd, behoudens de overige haar toekomstige rechten, de aflevering van de door de opdrachtgever van Vendingland gekochte zaken voor de duur van het verzuim op te schorten, danwel deze zaken slechts onder rembours tegen contante betaling of behoorlijke zekerheidsstelling af te leveren;
Vendingland is ten allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn.
Bij niet voldoening hiervan is het in § d. van toepassing. De Wederpartij is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
De Wederpartij zal op het eerste verzoek van vendingland medewerking verlenen aan automatische incasso van de facturen, waaronder het zorgdragen voor voldoende saldo op de bankrekening waar de automatische incasso van zal plaatsvinden. Bovendien komen na genoemd tijdstip alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag excl. btw.;
Klachten over facturen dienen binnen tien werkdagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk te zijn ingediend bij Vendingland. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn, wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht om te klagen vervalt.
Het indienen van een klacht ontslaat de Wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 8: WAARBORGEN PERSONEEL VENDINGLAND
1.De Wederpartij zal doelmatige maatregelen treffen en alle ruimtes inrichten ter voorkoming van (het ontstaan van) gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers van Vendingland en
2 andere door Vendingland ingeschakelde derden. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van deze verplichting, heeft Vendingland het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de Wederpartij heeft aangetoond aan de betreffende verplichting te hebben voldaan.

Artikel 9: STORINGEN EN GEBREKEN
Na ontdekking van een storing of gebrek aan een goed, zal de Wederpartij hiervan onmiddellijk mededeling doen aan Vendingland, en in het geval van een automaat onder vermelding van het betreffende automaatnummer/ met daaraan gekoppelde QR code via de service app. Na ontvangst van de melding zal Vendingland alle redelijke inspanningen doen de storing of het gebrek aan het Goed te verhelpen.
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, zijn de kosten van het verhelpen van storingen en gebreken aan Goederen voor rekening van Vendingland.
De kosten van het verhelpen van een storing of gebrek aan een Goed zijn te allen tijde voor rekening van de Wederpartij indien de storing of het gebrek niet zo snel mogelijk is gemeld aan Vendingland en/of het gevolg is van een of meer van de volgende oorzaken:
ondeskundig, verkeerd gebruik of verwaarlozing van het Goed door de Wederpartij, haar personeel of andere gebruikers; reparaties of veranderingen aan of afstellingen van het Goed die niet zijn verricht door Vendingland;
al dan niet opzettelijke beschadigingen aan het Goed door de Wederpartij, haar personeel of andere gebruikers;
het gebruik van niet van Vendingland afkomstige producten; en/of
vastzittende munten en/of oorzaken van buitenaf, waaronder maar niet beperkt tot storingen in de toevoer van elektriciteit of water, vernieling, transport, inbraak of brand.
Ter voorkoming van misverstanden, de kosten van technische wijzigingen aan of afstellingen van het Goed, uitgevoerd op verzoek van de Wederpartij, zijn te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid elders in deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Vendingland beperkt tot vergoeding van Schade tot maximaal het totale bedrag dat de Wederpartij gedurende de 12 (twaalf) maanden voor de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis onder de Overeenkomst aan Vendingland heeft betaald, dan wel, indien de Overeenkomst op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis minder dan 12 (twaalf) maanden heeft geduurd, tot het maximaal het totale bedrag dat de Wederpartij zal hebben betaald na verloop van de eerste 12 (twaalf) maanden van de
overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor Schade meer zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Vendingland gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De Wederpartij vrijwaart Vendingland voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij dient eventuele Schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vendingland te melden, uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat de Wederpartij met de betreffende Schade bekend is geworden. Na verloop van deze termijn, vervalt het recht op vergoeding van de betreffende Schade
Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 1 (een) jaar nadat de Wederpartij met de schade en met Vendingland als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
Vendingland is niet aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van ondergeschikten.

Artikel 11: OPSCHORTING EN ONTBINDING
Vendingland heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige compensatie, indien: de Wederpartij een ernstige inbreuk maakt op een op haar rustende verplichting en deze inbreuk niet ongedaan maakt binnen 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst van een daartoe strekkende mededeling;
een verzoek is gedaan tot faillissement of (voorlopige) surseance van de Wederpartij of de Wederpartij wordt ontbonden; de Wederpartij ophoudt te bestaan als gevolg van een juridische fusie of betrokken is bij een juridische splitsing; en/of de Wederpartij een vrijwillige regeling treft met (een substantieel deel van) haar crediteuren of hiertoe verplicht wordt.

Artikel 12: OVERDRACHT
De Wederpartij is niet gerechtigd (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen ingevolge de Overeenkomst over te dragen of te bezwaren aan een derde. Vendingland behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Vendingland in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Vendingland geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Vendingland tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Vendingland.
Op afgeleverde zaken die door betalingen in eigendom aan de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Vendingland zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 B.W. tot meerdere zekerheid van de vordering, anders dan in art. 3:92 lid 2 B.W. opgenoemde, die Vendingland dan uit welke hoofde dan ook nog tegen de opdrachtgever mocht hebben.
De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vendingland te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren, en de polissen van deze verzekeringen aan Vendingland op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Vendingland te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 B.W. tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Vendingland tegen de opdrachtgever;
Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Vendingland tekortschiet, of Vendingland goede gronden geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Vendingland gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Het is de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in deze §;
De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vendingland. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Vendingland de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 B.W. tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen, uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT
Vendingland verleent aan de opdrachtgever die garanties met betrekking tot de gekochte goederen, welke zij van de fabrikant van deze goederen heeft bedongen, geheel volgens dezelfde voorwaarden;
Reclamering ter zake van afgeleverde hoeveelheden en soorten van goederen en van uitwendig waarneembare gebreken, dient te geschieden binnen 10 werkdagen na aflevering van de goederen bij overschrijding van welke termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Vendingland is vervallen.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT
Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Vendingland en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: GESCHILLEN
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden exclusief beslecht, in eerste instantie of in kort geding, door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Zutphen. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Vendingland om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16: INGANGSDATUM EN DEPONERING
1.Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-06- 2018, op welke datum zij zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Zutphen, Nederland onder nummer 139/2015. Eerdere leverings- en betalingsvoorwaarden van voor die datum zijn vervallen.